Szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározásának elvei: 

A házi feladatok célja az ismeretek elmélyítése, megszilárdítása. Feladata, hogy segítse elő az ismeretek rendszerezését, az egyes anyagrészek, tantárgyak közötti összefüggések felfedezését. Alkalmanként projektfeladatok kijelölése is javasolt, ahol a tanulók megtanulnak csapatban, közösen, a feladatokat felosztva dolgozni.

 • a házi feladatok mennyiségének meghatározásakor figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, képességeit,
 • egy-egy tantárgy esetében a szóbeli és írásbeli házi feladat mértéke nem lehet több, mint 30 perc, 
 • a hétvégi időszakra kijelölt írásbeli és szóbeli házi feladat mértéke, terjedelme nem haladhatja meg a hétköznapokon is szokásos mértéket, 
 • az átlagosnál több időt igénylő házi feladatok esetében (verstanulás, gyűjtőmunka, olvasónapló, házi dolgozat stb.) legalább egy hetet kell biztosítani a tanulók számára, 
 • a tanítási szünetek időtartamára (őszi, téli, és tavaszi szünet, valamint a többnapos ünnepek esetében) nem adunk az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot, 
 • a nyári szünetre nem határozunk meg kötelező házi feladatot, csak javaslatot teszünk gyakorló feladatok megoldására (pl. kötelező és ajánlott olvasmányok esetében),
 • a szóbeli és írásbeli házi feladatok esetében figyelembe vesszük, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra több tantárgyból is készülnie kell,
 • a házi feladatok kijelölésekor a pedagógusnak kellő segítséget, magyarázatot kell adni a megoldáshoz, hogy a tanulók önállóan tudják megoldani a feladatot, 
 • a tanulókat motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.

Az iskola dolgozatok szabályai

 • Valamennyi pedagógus kötelessége a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet az osztálynaplóba beírni, erről a tanulót tájékoztatni és a minősítést indokolni. 
 • A tanuló az osztálynaplóba bekerült érdemjegyekről tájékoztatást kérhet az adott tantárgyat tanító szaktanártól vagy osztályfőnökétől. Jogában áll a tanulónak feleleteiről minősítést, osztályzatairól indoklást kérni. Közvetlenül a felelet után vagy a kijavított írásbeli dolgozat kézhezvételekor. 
 • A témazáró időpontját egy héttel korábban a tanulóknak be kell jelenteni, és a naplóba bejegyezni.
 • Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére, a nagyobb számonkérések, dolgozatok időpontjának egyeztetésére. A tanulók naponta legfeljebb két témazáró dolgozatot írhatnak, melynek időpontját egy héttel előbb jelezni kell. A dolgozatot a tanár két héten belül köteles kijavítani és eredményét ismertetni. Magyar szakos tanárok esetén a határidő 15 munkanap. 
 • Ha a dolgozat javítása csak 10 munkanap (magyar irodalom dolgozatok és a történelem esszé dolgozatok esetében 15 munkanap) után történik meg, akkor a diák nem köteles elfogadni a kapott érdemjegyet.