A közösségi szolgálat ismertetője

A Móriczra vonatkozó szabályok

A közösségi szolgálat ismertetője

Te is szeretnél tenni másokért? Szeretnél részt venni egy olyan közösségi projektben, amiben gyerekeknek, rászorulóknak, állatoknak segíthetsz a barátaiddal, miközben teljesíted a kötelező közösségi szolgálatodat is? A közösségi szolgálat során nemcsak megoldhatsz egy problémát, hanem észrevétlenül tanulhatsz az együttműködésről, a konfliktuskezelésről, az empátiáról, a kreatív gondolkodásról, a projekttervezésről, a döntéshozásról és a felelősségvállalásról is.

 2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása.

Mi a közösségi szolgálat?

 A „közösségi szolgálat” meghatározása: „szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

Hol végezhető közösségi szolgálat?

133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.

(2) A közösségi szolgálat keretei között

 • a) az egészségügyi,
 • b) a szociális és jótékonysági,
 • c) az oktatási,
 • d) a kulturális és közösségi,
 • e) a környezet- és természetvédelemi,
 • f) a katasztrófavédelmi,
 • g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén folytatható tevékenység.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

Mikor, milyen feltételekkel kell elvégezni a közösségi szolgálatot?

(4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

Hogyan kell dokumentálni a közösségi szolgálat tevékenységeit?

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

 • a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
 • b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
 • c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
 • d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
 • e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

A közösségi szolgálat törvényi háttere:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.
(Letölthető innen: http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11162.pdf)

Az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben a közösségi szolgálatra vonatkozó pontok a következők:
(Letölthető innen: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154663.610156)

A Móriczra vonatkozó szabályok:

1)      A fogadó szervezet kiválasztása (évente legfeljebb három):

2)      Közösségi szolgálat az iskolában:
az 50 órából legfeljebb 15 órát itt az iskolában is segédkezhetsz olyan feladatokban, ami az iskolai közösség érdekében végzett tevékenység. Segíthetsz például:

 • i)   a könyvtárban bizonyos könyvrendezési, könyvtár-szépítési feladatokban,
 • ii)   a hólapátolásban,
 • iii)   bizonyos karbantartási munkálatokban,
 • iv)   az iskolai honlap szerkesztésében,
 • v)   olyan iskolai rendezvények szervezésében, ahol külsős résztvevőket is fogadunk.

3)      Kapcsolatfelvétel az iskolai mentortanárral:
minden fogadószervezetnek, iskolai projektnek van iskolai felelőse, kapcsolattartója. Őt kell megkeresned, hogy kicsit jobban tájékozódj a lehetőségekről, elvárásokról. A mentortanár ismeri a projektet vagy a fogadó szervezetben folyó munkát. Segít annak eldöntésben is, hogy neked való helyet választottál-e.

4)      Közösségi szolgálati napló
Kilencedik évfolyam elején egy Közösségi szolgálati naplót kapsz az iskolában, amelyben igazoltatod az elvégzett órákat a fogadó szervezettel. A napló utolsó oldalán kérjük, hogy írjátok össze azokat a helyszíneket, ahol feladatot vállaltok, a szülők pedig írják alá, hogy engedélyezik gyermeküknek az adott helyszínen a szolgálat elvégzését.

5)      A szolgálat teljesítése
A fogadó szervezettel egyeztetett helyen és időben segítesz a feladatok elvégzésében. Elvárjuk, hogy a tőled telhető legnagyobb gondossággal, lelkesedéssel végezd az elvállalt munkát.

6)      E-napló beírás:
Minden félév végén le kell adnod a Közösségi szolgálati naplót az osztályfőnöknek, hogy az elvégzett órák a naplóba és a bizonyítványodba is bekerüljenek.